Stichting World Outreach Network

Naam: Stichting World Outreach Network

RSIN: 823249621

Contactgegevens
E-mail: info@worldoutreachnetwork.org
Straat: Postweide 121
Postcode: 4285 DV
Woudrichem

Doelstelling
a. Het preken en demonstreren van het evangelie en Jezus Christus onder alle natiën en volken.
b. Het oprichten van zendingsbases en evangelisatieteams in zoveel mogelijk verschillende landen.
c. Het starten van kerken en Bijbelscholen de verschillende landen van het werkgebied voor het maken van discipelen
d. Het trainen, toerusten en uitzenden van nieuwe zendelingen voor de taak van wereldevangelisatie
e. Het fondswerven voor en/of ondersteunen van nieuwe of inheemse zendelingen die zelf (nog) geen toegang hebben tot financiële zelfstandigheid.
f. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Beleidsplan
De stichting tracht haar doel te bereiken door:
a. Het verzorgen van evangelisatiecampagnes, zendingsreizen, introductiecursussen, genezings- en bevrijdingsconferenties, Bijbelstudies en spreekbeurten.
b. Het oprichten en aansturen van zendingsbases waar deelnemers gemeenschappelijk het werk van de stichting uitvoeren
c. Het oprichten en aansturen van nieuwe kerken waarbinnen nieuwe gelovigen worden opgevangen en begeleid
d. Het oprichten en aansturen van Bijbelscholen waar toekomstige werkers en zendelingen worden getraind en uitgezonden
e. Het professioneel verzorgen van de pr, fondswerving en administratie van de zendelingen in het netwerk.
f. Het opstarten en ondersteunen van projecten in binnen- en buitenland waarbinnen lokale zendelingen ingezet worden en tevens van hun levensonderhoud worden voorzien

Financiën
a. De stichting beoogt niet het maken van winst
b. Tot vermogen van de stichting worden bestemd:

    1. Opbrengsten van de activiteiten van de stichting;
    2. Erfstellingen, legaten en schenkingen;
    3. Subsidies en bijdragen;
    4. Revenuen van het vermogen; en
    5. Eventuele andere baten.

c. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar
d. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
e. Jaarlijks wordt voor 1 juli door penningmeester een financieel verslag gemaakt en door de secretaris een verslag van uitgevoerde activiteiten van afgelopen boekjaar. Deze vormen het jaarverslag van de stichting
f. Het bestuur kan een deskundige aanwijzen voor het nazien van de jaarrekening.
g. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand december door het bestuur de begroting voor het nieuwe boekjaar vastgelegd.

Vergoeding
a. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden
b. Het bestuur kan (echter bij uitzondering) aan een bestuurder een tegemoetkoming toekennen voor de meer dan gebruikelijke tijd en inspanning die aan de functie van de betreffende persoon is verbonden. Een dergelijk besluit moet met algemene stemmen worden genomen en schriftelijk worden vastgelegd met ondertekening van alle bestuursleden. Het besluit kan bij gewoon meerderheidsbesluit op elk moment worden herzien.
c. De door bestuursleden gemaakte onkosten worden vergoed, het betreffende bestuurslid kan hiervan afzien ten gunste van de stichting.
d. Bedrijfsmatige of beroepsmatige leveranties, werkzaamheden of dienstverlening door een bestuurslid aan of ten behoeve van de stichting, behoeven de voorafgaande schriftelijk vastgelegde eenstemmige toestemming van alle overige bestuursleden. Hetzelfde geldt als het bestuurslid bij deze leveranties, werkzaamheden of dienstverlening een indirect belang heeft.

Bestuursamenstelling
a. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur, alsmede door twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur met de functies van voorzitter, secretaris en/of penningmeester.
b. Het dagelijks bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie en ten hoogste zeven leden van het bestuur, waaronder in ieder geval de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

Namen van het bestuur
Voorzitter: V. Fiege
Penningmeester: vacature
Secretaris: M. Wisse
Algemeen bestuurslid W. Fiege
Algemeen bestuurslid: J. Weiss

Raad van Advies
K. Kant, D. de Graaf, R. Veenstra, H. Fiege, K. van Twillert

Jaarverslagen
2019 Financieel Jaarverslag
2019 Jaarverslag van activiteiten
2018 Financieel Jaarverslag
2018 Jaarverslag van activiteiten
2017 Financieel Jaarverslag

Schuiven naar boven